Teresin, dn. 2.05.2020r.

 

Anglojęzyczne Przedszkole oraz Żłobek

Leśna Akademia

Aleja XX- lecia 3

96-515 Teresin

nr tel. 503565465

www.lesnaakademia.pl

biuro@lesnaakademia.pl

 

Zasady organizacji pracy placówki
od 6 maja 2020r.

 

Szanowni Rodzice,

 

działając na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. znoszącego czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu naszej placówki pragniemy Państwa poinformować, iż planujemy od 6 maja 2020r. wznowić pracę Przedszkola oraz Żłobka w formie stacjonarnej.

Na wstępie pragniemy poinformować, iż uczęszczanie dziecka do placówki jest dobrowolne. Rodzic ma możliwość wyboru czy chce skorzystać z opieki placówki,  czy chce osobiście opiekować się dzieckiem. Ważna informacja. Wybranie formy osobistej opieki nad dzieckiem pomimo otwarcia placówki nie skutkuje utratą dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia RM z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Dla dzieci pozostających w domu będzie prowadzona edukacja zdalna na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z w/w Ustawą, Rozporządzeniami oraz Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. wprowadzamy daleko idące zmiany w organizacji pracy placówki mające na celu zagwarantowanie jak najlepszych warunków higienicznych dla osób przebywających w Przedszkolu oraz Żłobku.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. udostępnione na stronie internetowej dookreślają warunki jakie placówka jest zmuszona wprowadzić aby móc wznowić pracę od 6.05.2020r. Zatem działając na podstawie w/w przepisów wprowadzamy następujące zasady obowiązujące w naszej Placówce:

 

1. Organizacja opieki w placówce:

 • placówka będzie otwarta w godzinach 6:30 – 17:30

 • dzieci zostaną podzielone na grupy do 12 osób, zbliżone wiekowo z przypisaną salą oraz kadrą

 • z sal zostaną usunięte zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować a przybory sportowe będą na bieżąco czyszczone i dezynfekowane

 • dzieci nie przynoszą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek z domu

 • sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę

 • zajęcia dydaktyczne będą realizowane

 • zajęcia dodatkowe zostają zawieszone do odwołania

 • dzieci będą korzystały z łazienek z podziałem na grupy, czasowo zawieszamy mycie zębów przez dzieci, zintensyfikowane zostaną inne zabiegi higieniczne w tym mycie rąk

 • dzieci będą korzystały z placu zabaw i terenu zielonego z podziałem na grupy

 • leżakowanie w formie niezmienionej, na łóżeczkach przedszkolnych, każdorazowo dezynfekowanych, pościel każdorazowo będzie dezynfekowana parownicą

 • posiłki będą przygotowywane przez nasz personel kuchenny z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego

 • posiłki spożywane będą przez dzieci w salach, personel będzie porcjował posiłki oraz podawał je do stolików

 • zastawa wykorzystywana przy posiłkach jest myta i wyparzana w zmywarko- wyparzarce w temp. powyżej 60 stopni

 • cała placówka wraz z placem zabaw będzie dezynfekowana systematycznie kilka razy dziennie

 • dzieci nie będą wychodzić poza teren placówki

 • w placówce zostanie wyznaczone pomieszczenie izolatki

 • dzieci oraz opiekunki w placówce nie mają obowiązku noszenia maseczek

 • na terenie placówki zostanie ograniczone do minimum przebywanie osób trzecich

 • rodzic zobowiązany jest do zapewnienia dwóch kompletów ubrań na zmianę dla dziecka

 

2. Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki:

 • warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest powiadomienie o tym zamiarze Dyrektora placówki

 • przyjmujemy do placówki dzieci wyłącznie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych

 • dzieci przyprowadzane i odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe

 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki

 • warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do placówki jest wyrażenie Państwa zgody na systematyczne mierzenie dziecku temperatury termometrem bezdotykowym

 • osoby przyprowadzające i obierające dziecko z placówki zobowiązane są do noszenia maseczek, dezynfekowania rąk przed wejściem oraz zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich opiekunów wynoszący min. 2m

 • otwarte zostaną tylko wejścia główne, brak możliwości przechodzenia na teren Ośrodka Leśne Zacisze

 • w szatni mogą przebywać jednocześnie 1 rodzic z dzieckiem na każde 15 m2

 • rodzic nie może wchodzić do sali, gdzie przebywają dzieci

 • aby oddać lub odebrać dziecko z sali rodzic/opiekun jest zobowiązany zapukać do drzwi i poczekać, aż osoba z kadry otworzy drzwi odbierze lub odda dziecko rodzicowi/opiekunowi

 • jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia rodzić jest zobowiązany do zapewnienia maseczki dla dziecka w drodze do i z placówki

 • nie zalecamy aby osoby po 60 roku życia przyprowadzały i odbierały dzieci z placówki

 • podpisanie oświadczenia o świadomości występowania zagrożenia epidemicznego 

3. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu placówki:

 • jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz Dyrektorem placówki

 • w placówce zostało przygotowane pomieszczenie (gabinet nr 1) służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z  placówki. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji

 

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Tymorek

 

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_kwietnia_2020_r_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty_art_30b_z_29_04_2020.pdf).

 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000779/O/D20200779.pdf).

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079001.pdf).

 5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. (https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf).