top of page

Teresin, dn. 25.08.2020r.

 

Anglojęzyczne Przedszkole oraz Żłobek

Leśna Akademia

Aleja XX- lecia 3

96-515 Teresin

nr tel. 503565465

www.lesnaakademia.pl

biuro@lesnaakademia.pl

 

Aktualizacja zasad organizacji pracy placówki
od 25 sierpnia 2020r.

 

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa oraz oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego, które zostały wprowadzone w placówce od dnia 25.08.2020r.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf)

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_kwietnia_2020_r_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty_art_30b_z_29_04_2020.pdf).

  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000779/O/D20200779.pdf).

  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079001.pdf).

  5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. (https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf).

  6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. (https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/).

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nasza placówka zapewnia profesjonalną oraz całkowicie bezpłatną opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnymi w tym ze spektrum autyzmu.

Szczegółowe informacje w zakładce: TERAPIA

bottom of page