top of page

TERAPIA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Do naszej placówki przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego gwarantujemy pomoc specjalistów zgodnie z potrzebami. Posiadamy trzy gabinety: logopedyczny, psychologiczno- pedagogiczny oraz salę do zajęć integracji sensorycznej.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów oraz zapewniamy nauczycieli wspomagających. Pobyt w przedszkolu dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest całkowicie bezpłatny. 

proponowane przez nas zajęcia terapeutyczne :

Terapia z pedagogiem specjalnym / rewalidacja

- Zajęcia z psychologiem

- Zajęcia z logopedą

- Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych

- Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- Terapia Ręki

- Terapia Integracji Sensorycznej

- Fizjoterapia

- Zajęcia dodatkowe np. taniec, balet, programowanie, lego

Po rozpoczęciu edukacji przedszkolnej specjaliści pracujący z dzieckiem tworzą wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka. W oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, po obserwacji wstępnej dziecka i rozmowie z rodzicami / opiekunami dziecka stworzony zostanie IPET (Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny) w oparciu o który pracę z dzieckiem podejmą specjaliści.

bottom of page